Филтър


Заглавие: Автор: Издателство:

Цена:
От: До:

Право на европейския съюз

Изчерпан

Автор: Живко Драганов
Издателство: УНСС
Година: 2012
ISBN: 9789546442895
Брой страници: 268

Цена: 14.85 лв. Стара цена: 16.50 лв.

Книгата е структурирана по начин, който цели да улесни процеса на придобиване на основни знания в областта на правото на ЕС. В началото на всеки раздел са определени цените, които следва да бъдат постигнати при усвояването на материала. За текуща проверка на степента на усвояване на знанията, а също и за проверка на разбирането, във всеки раздел са формулирани конкретни въпроси. На отделни места са включени цитати на разпоредби от Договорите. С тях се цели непосредствено възприемане на първичното право и създаване на необходимите предпоставки за самостоятелно боравене с терминологията и с източниците на правото на ЕС. Необходимо е да се има предвид, че при някои от цитиранията не е поместен пълният текст на съответната норма, като в този случай над или под текста на цитата е поставено многоточие. Всеки раздел завършва с обобщение, което представя в синтезиран вид основните елементи от съдържанието на раздела. След обобщението са определени задачи за самостоятелна подготовка. Изпълнението на задачите следва да затвърди усвоените знания, а също и да развива умения за боравене с текстове от правото на ЕС и да води до задълбочаване разбирането на правото на ЕС. В края на разделите се посочва допълнителна литература по разглежданите въпроси. За улеснение основните понятия и термини са обяснени в приложения терминологичен речник. В изложението са обсъдени множество решения на Съда на ЕС, които са включени в Списъка с решенията на Съда. Приложени са с по-важните дати в историческото развитие на ЕС и текстовете на някои от най-важните решения на Съда, а също и Хартата на основните права на ЕС.